Mitchell, Tony, University of Technology Sydney, Australia